دوره توانمندسازی کارکنان

۹۸۸,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 40 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت

  پیش نیاز این دوره ، مدیریت منابع انسانی می باشد.