دوره کارشناس امور اداری

۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 140 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت

  این دوره پیش نیاز ندارد.