رشته های امور مالی و بازرگانی

آموزش حسابداری صنعتی درجه یک

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور مالی و بازرگانی

آموزش نرم افزار هلو

۳,۱۰۸,۰۰۰ تومان

رشته های امور مالی و بازرگانی

حسابداری عمومی پیشرفته ویژه هنرستان

۳,۵۶۹,۰۰۰ تومان۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور مالی و بازرگانی

حسابداری ویژه بازار کار

۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۵۸,۰۰۰ تومان

رشته های امور مالی و بازرگانی

دوره آموزش حسابداری صنعتی درجه 2 ویژه هنرستان

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور مالی و بازرگانی

دوره آموزش مالیات و عوارض ارزش افزوده

۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور مالی و بازرگانی

دوره آموزش مجموعه قوانین مالیاتی

۲,۸۱۳,۰۰۰ تومان۵,۱۱۳,۰۰۰ تومان

رشته های امور مالی و بازرگانی

دوره انبارداری

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور مالی و بازرگانی

دوره تحلیلگر تکنیکال بورس

۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۵۸,۰۰۰ تومان

رشته های امور مالی و بازرگانی

دوره حسابدار

۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور مالی و بازرگانی

دوره حسابدار فروش

۳,۲۵۹,۰۰۰ تومان۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان