دوره آموزش اتوماسیون اداری

۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 185 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت

این دوره پیش نیاز ندارد.