رشته های امور اداری

دوره آموزشی کارمند اداری

۳,۳۱۶,۰۰۰ تومان۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۶۲,۰۰۰ تومان۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور اداری

دوره کارشناس امور اداری

۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور اداری

دوره کارمند دبیر خانه

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور اداری

دوره کارمند شو

۵,۹۴۲,۰۰۰ تومان۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور اداری

دوره مسئول دفتر

۴,۰۷۰,۰۰۰ تومان۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان