دوره آموزش مهارت های فردی در محیط کار

۹۸۸,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 40 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت

این دوره  پیش نیاز ندارد.