دوره کارمند دبیر خانه

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 110 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت
این دوره پیش نیاز ندارد.