دپارتمان شبکه و الکترونیک

ICDL-1

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دپارتمان شبکه و الکترونیک

ICDL-2

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

دپارتمان شبکه و الکترونیک

ICDL-3

۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان

دوره های الگوسازی و دوخت لباس

آموزش الگوسازی به روش حجمی(مولاژ)

۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

دوره های طراحی لباس

آموزش پارچه شناسی

تماس بگیرید

طراحی وب سایت

آموزش جنگو DJANGO

۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

رشته های امور مالی و بازرگانی

آموزش حسابداری صنعتی درجه یک

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان