دوره آموزش مدیریت منابع انسانی

۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 200 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت

این دوره پیش نیاز ندارد.