دوره رایانه کار مالی

۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 30 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  2 ساعت

  این دوره ،پیش نیاز ندارد