مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری در بورس

۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 40 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت

  این دوره ،پیش نیاز ندارد