نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی

۱,۳۴۹,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 16 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  4 ساعت

پیش نیاز  این دوره : حسابداری مالی خدماتی و بازرگانی میباشد.

  • قیمت محصول در خرید اقساطی، بصورت اقساط ماهانه محاسبه شده است.