دوره آموزشی ری اکت (ReactJS)

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 80 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت

پیش نیاز  این دوره Web 3 میباشد.