دوره آموزشی بوت استرپ

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 60 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت

دوره پیش این دوره WEB 1  می باشد.