آموزشی برنامه نویسی پایتون

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 60 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت

پیش نیاز  این دوره 13 سالل به بالا میباشد.