دوره حسابداری واحدهای صنفی درجه یک

۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 40 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت

پیش نیاز این دوره ، حسابداری واحدهای صنفی درجه دو می باشد.