آموزش  دوره طراحی صفحات وب HTML & CSS

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 58 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت

پیش نیاز این دوره ICDL و مدرک تحصیلی دیپلم میباشد .