آموزش نرم افزار هلو

۳,۱۰۸,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 40 ساعت
هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت

دوره حسابدار ، پیش نیاز دوره ی کمک حسابدار لازم دارد.