دوره آموزشی ICDL

۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره : برای تعداد کارآموزان 8 نفر به بالا 132 ساعت

هفته ای دو جلسه  ، هر جلسه  3 ساعت

این دوره پیش نیاز  ندارد.