آموزش طراحی لباس مقدماتی

تماس بگیرید

  • مدت دوره : 64 ساعت 16 جلسه ی 4 ساعته حدود چهار ماه هفته ای یک جلسه
  • در اقساط 4 ماهه ترمی 3 میلیون و 200 هزار تومان
  • هزینه ی نقدی دوره با 20% تخفیف 11 میلیون و 390 هزار تومان