دوره تربیت مدرس (پداگوژی)

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

  • مدت دوره 18 ساعت آموزش در 9 جلسه دو ساعته می باشد.
  • برای بلا بودن کیفیت آموزشی دوره بصورت نیمه خصوصی ، یعنی هر دوره فقط با تعداد 5 نفر  دوره برگزار خواهد شد.