کارور پریمیر

۴,۴۳۳,۰۰۰ تومان

مدت دوره برای تعداد سه نفر 24 ساعت 11 جلسه هفته ای دو جلسه و هر جلسه 2 ساعت

هزینه ی دوزه 4 میلیون و 433هزار تومان