کارور فتوشاپ

۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره برای سه نفر 24 ساعت 11 جلسه

هفته ای دو جلسه و هر جلسه 2 ساعت

هزینه ی دوره 4 میلیون و 550 هزار تومان