کاربر گرافیک رایانه ای با کرل

۴,۱۴۳,۰۰۰ تومان

مدت هر دوره تا سه نفر 22 ساعت 11 جلسه

هفته ای دو جلسه و هر جلسه 2 ساعت

هزینه ی دوره 4 میلیون و 143 هزار تومان