کاربرد گرافیک رایانه ای با این دیزاین

۴,۱۷۷,۰۰۰ تومان

مدت دوره برای سه نفر 22 ساعت 11 جلسه

هفته ای دو جلسه و جلسه ای 2 ساعت

هزینه ی دوره 4 میلیون و 177 هزار تومان