نقاشی مقدماتی

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

در چهار ترم 20 جلسه 2 ساعته در کل 40 ساعت اموزش

ترمی یک میلیون و دویست هزار تومان

هر ترم 8 جلسه دو ساعته