فتوشاپ برای عکاسی

۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره برای سه نفر 12 ساعت 6 جلسه

هفته ای دو جلسه و هر جلسه 2 ساعت

هزینه ی دوزه 2 میلیون و 520 هزار تومان