خوشنویسی و خط مقدماتی و پیشرفته

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شامل 10 جلسه 1.5 ساعته در کل 15 ساعت اموزش

قیمت مقدماتی :3 میلیون تومان

قیمت پیشرفته : 3 میلیون تومان