اکسل پیشرفته

۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره برای تعداد کار اموزان 3 نفر 22 ساعت 11 جلسه 2 ساعته

هزینه ی دوره 4 میلیون و 400 هزار تومان