گواهینامه ها و افتخارات مجموعه آکادمی تجلی

نمونه گواهینامه بین المللی سازمان فنی و حرفه ای کشور

این گواهینامه بعد از قبولی در آزمون های مربوطه از طرف مجتمع آموزشی تجلی صادر می شود.

نمونه مدرک داخلی مجتمع آموزشی تجلی: